Home

Nieuws

Wie is Feesthonden

Uitlaatservice

Opvang

Hondenschool

Gedragstherapie

Tarieven

Contact

Links

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
1.1. Feesthonden: hondenuitlaatservice, hondenschool, kleinschalige hondenopvang. Feesthonden is een onderdeel van LF Multitasking gevestigd te s-Gravendeel, KvK nummer 53109767.
1.2. Opdrachtgever: eigenaar van de hond(en).
1.3. Opdracht: het uitlaten, trainen, opvang van de hond(en) van de opdrachtgever door Feesthonden.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen Feesthonden en de opdrachtgever, waarbij Feesthonden de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat, traint, opvangt tegen een door de opdrachtgever te betalen tarief.
1.5. Hond: hond of honden van de opdrachtgever welke door Feesthonden wordt of worden uitgelaten, getraind, opgevangen.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en Feesthonden, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als Feesthonden.
2.2. Feesthonden behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te veranderen. Feesthonden stelt de opdrachtgever hiervan ten minste een maand voor de ingangsdatum op de hoogte. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 Rechten en plichten opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever is WA verzekerd, de hond dient opgenomen te zijn in de polis.
3.2. Opdrachtgever zorgt er voor dat de hond de jaarlijkse cocktailenting krijgt. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen, f een bewijs van titerbepaling. De inentingen dienen ieder jaar opnieuw te geschieden. De hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken. Bij ziekte, beperkingen of loopsheid van de hond stelt de opdrachtgever Feesthonden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3.3. Kenmerkend gedrag van de hond of afwijkend gedrag dient door de opdrachtgever aan Feesthonden te worden medegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om in te schatten of de hond los kan lopen en dit kenbaar te maken aan Feesthonden.
3.4. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Feesthonden toegang heeft tot het adres waar de hond zich bevindt, zoals in de overeenkomst is opgenomen. De hond dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen, worden de kosten van de geplande wandeling(en) onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
3.5. Bij verhindering dient de opdrachtgever dit uiterlijk om 12.00 uur de ochtend tevoren te melden bij Feesthonden. Afmeldingen na deze tijd en op de dag zelf, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.
3.6. De opdrachtgever (wanneer niet direct bereikbaar) machtigt Feesthonden om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

3.7. Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst nat en vies kan zijn.


Artikel 4 Rechten en plichten Feesthonden
4.1. Feesthonden gaat op verantwoorde wijze met de hond om en zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
4.2. De opdrachtgever is door het overeenkomen van afspraak met Feesthonden akkoord met de algemene voorwaarden en daarmee is Feesthonden gemachtigd om de hond uit te laten, trainen, opvangen. De hond wordt bij een groepswandeling ongeveer een uur uitgelaten. De hond mag los lopen, tenzij anders afgesproken.

4.3. Feesthonden behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft, de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

4.4. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) Feesthonden niet bij machte is om diensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Feesthonden. De dienst wordt niet in rekening gebracht.
4.5. Feesthonden kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Feesthonden is in dit geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
4.6. Feesthonden behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Feesthonden dient vakanties minimaal een maand vooraf mondeling en/of schriftelijk mee te delen aan opdrachtgever.
4.7. Feesthonden is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening hulppersonen waaronder medewerkers van Feesthonden, in te schakelen.
4.8. Feesthonden zal haar vervoermiddelen regelmatig inspecteren, onderhouden, reinigen en desinfecteren.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Feesthonden is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door Feesthonden moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.
5.2. Feesthonden is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door Feesthonden moet worden uitgevoerd.
5.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door Feesthonden of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende honden gedeeld.
5.4. Feesthonden is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van de hond van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond van de opdrachtgever.
5.5. De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die Feesthonden ter uitvoering van de opdracht moet maken, te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Feesthonden over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat Feesthonden onkosten maakt.

 

Artikel 6 Betalingen
6.1. Alle tarieven zijn inclusief het op dat moment geldende BTW tarief.
6.2. Opdrachtgever is aan Feesthonden het tarief verschuldigd zoals partijen bij overeenkomst hebben afgesproken.
6.3. Betalingen dienen vooraf contant te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de dienst niet voldaan zijn, heeft Feesthonden het recht de opdracht niet uit te voeren.


Artikel 7 Nederlands recht
7.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Feesthonden is het Nederlands recht van toepassing.